ျဖန္ ့ထြက္ေတြးျခင္း

ကြ်န္ေတာ္တို ့က သမားရိုးက် အေတြးေတြထဲမွာ ပတ္ခ်ာလည္ျပီး သမားရိုးက် အေတြပဲ ေတြးတတ္ၾကပါေတာ့တယ္၊ ေျပာင္းျပန္လွန္ျပီး မေတြးတတ္ဘူး၊၊ ၾကားေဖာက္ျပီး မေတြးတတ္ဘူး၊၊ ေဘးကေန မေတြးတတ္ဘူး၊၊

ကြ်န္ေတာ္တို ့ပုဆိုး၀တ္တယ္ဆိုရင္..ပုဆိုး၀တ္တယ္လို ့ပဲေတြးတတ္တယ္၊၊ ပုဆိုးထဲ လူ၀င္လိုက္တယ္လို ့မေတြးတတ္ဘူး၊၊ တကယ္ေတာ့ ပုဆိုးထဲ လူ၀င္လိုက္တာပါပဲ၊၊

ဆရာဦးေအာင္သင္း

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: