အဂၤလိပ္ သဒၵါအပိုင္း(၁) – Present Simple

“Present Simple

Present Simple ကို အျမဲတမ္းျဖစ္ေလ့ျဖစ္ထရွိတဲ့ အေျခအေေနမ်ိဳးေတြ သို ့မဟုတ္ Long Term Action မ်ိဳေတြမွာသံုးေလ့ရွိပါတယ္၊၊

ဥပမာ အားျဖင့္- ပံုမွန္လုပ္ေလ့လုပ္ထရွိတဲ့အေလ့အထေတြ အျဖစ္အပ်က္ေတြဆိုတာ-

 • I drive to work every day.
 • She doesn’t come very often.
 • The games usually start at 8.00 in the evening.
 • What do you usually have for breakfast?

အခ်က္အလက္ေတြအျမဲ မွန္ကန္ေနတဲ့အခါမ်ိဳးမွာဆိုရင္လည္းသံုးပါ့မယ္၊၊

ဥပမာ-

 • Water freezes at 0° C or 32° F.
 • I have three children.
 • What does this word mean?
 • I don’t have any of my original teeth left.

Present Simple ရဲ ့ထူးျခားခ်က္တစ္ခုကေတာ့ Present Simple ကို အနာဂါတ္ကာလအတြက္သံုးတာပါ၊၊ အနာဂါတ္ကာလအတြက္ဆိုရာမွာ အခ်ိန္ဇယားေတြ၊ မေရာက္ရွိေသးတဲ့ ႏွစ္စဥ္သတ္မွတ္ထားတဲ့ Events ေတြကိုေျပာလိုတဲ့အခါ၊ေဖၚျပလိုတဲ့အခါမွာသံုးပါတယ္။

ဥပမာအားျဖင့္-

 • The plane leaves at 5.00 tomorrow morning.
 • Christmas Day falls on a Sunday this year.
 • Ramadan doesn’t begin for another 2 weeks.
 • Does the class begin this week or next?

ေနာက္တစ္ခါ၊စကားေျပာေနတဲ့အခ်ိန္မွာျဖစ္ေပၚေနတဲ့ကြ်န္ေတာ့္တို ့ရဲ ့အေတြး၊ခံစားခ်က္ေတြကိုေဖၚျပတဲ့ေနရာမွာလည္း Present Simple ကိုသံုးပါတယ္၊၊ ဒီေနရာမွာ ေနာက္ထပ္သတိျပဳစရာတစ္ခုကေတာ့ ဒီခံစားခ်က္ေဖၚျပမွုေတြဟာ Short -Term ျဖစ္ျပီး၊ Present Simple ကိုပဲသံုးရပါမယ္၊၊ Present Continuous ကိုမသံုးရပါဘူး၊၊

ဥပမာအားျဖင့္-

 • I think you are wrong.
 • She doesn’t want to do it.
 • They don’t agree with us.
 • Do you understand what I am trying to say.

One Response

 1. I like your English Grammar lesson. I would like to know how to do to improve . So please sharing English lessons more and more on your Blog.

  Thanks ko james

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: